Projektist

Projektist

Muutuva kliima tõttu on kiiresti vaja parandada kliimataluvust Balti riikide omavalitsuste territooriumidel, lahendada praktilisi linnakliimaga toimetuleku väljakutseid ning muuta regioonid üha sagenevate äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes vastupidavamaks.

Projekti üldeesmärk on suurendada Eesti ja Läti linnapiirkondade vastupidavust äärmuslikele ilmastikunähtustele, keskendudes neljale konkreetsele eesmärgile:

  • looduspõhised lahendused
  • digitaalsete tööriistade kasutuselvõtmine
  • planeerimise kvaliteet
  • kaasatud kogukonnad ja kvalifitseeritud võimaldajad
Täpsemalt töötatakse välja ja katsetatakse projektiga meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida pluviaalseid ehk paduvihmade korral linna sademeveesüsteemi ülekoormuse tõttu tekkivaid üleujutusi ja neile kiiremini reageerida. Selgitatakse välja suure potentsiaaliga  (kodumaiste taimeliikidega, kliimakindlad, esteetiliselt vastuvõetavad, kulutõhusad) taimekooslused, luuakse pluviaalsete üleujutuste simulatsioonimudel ja terviklik otsustustoetussüsteem meetmete jaoks ning kavandatakse looduspõhised lahendused kliimamuutustega seotud riskide vähendamiseks ja linnakeskkonna parandamiseks. Neid tööriistu ja lahendusi katsetatakse viies Eesti (Viimsi, Võru, Narva, Rakvere ja Haapsalu) ja kolmes Läti kohalikus omavalitsuses (Riia, Cesis, Valmiera). Rohetaristu  ja looduspõhised lahendused rakendatakse kohalikus linnaplaneerimises poliitika- ja juhtimislahenduste koosloomise ning looduspõhiste lahenduste hoolduseeskirjade ja linnade rohestamiskavade vastuvõtmisega. Lisaks tugevdatakse kohalike omavalitsuste (planeerijad, projektijuhid ja poliitikud) suutlikkust looduspõhiseid lahendusi ning rohetaristut kavandada ja hallata. Samuti suurendatakse teadlikkust kliimamuutuste mõjudega kohanemisest ja looduspõhiste lahenduste edukast koosloomisest kohalike kogukondadega.
Projekti viivad ellu 16 Läti ja Eesti partnerit tihedas piiriüleses koostöös ning tulemused kantakse üle teistesse Läänemere piirkonna kohalikesse omavalitsustesse ja ka muudesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.
 
Projekti number: LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt/101074438
 
Projekti kestus: 5 aastat (09.2022 – 08.2027) 

Eelarve

Kogueelarve on 5,1 miljonit eurot, sealhulgas 60% LIFE panus.

Rahastajad

Euroopa Liidu LIFE programm (60% abikõlbulikest kuludest), Eesti Keskkonnaministeerium, Läti Vabariigi Riiklik Regionaalarengu Agentuur

Partnerid