LIFE LATESTadapt

Projekta aktualitātes Cēsīs, Valmierā un Rīgā

Aizvien biežākas postošas lietusgāzes un karstuma viļņi – ekstremālo laikapstākļu pieaugums klimata pārmaiņu rezultātā ir realitāte, ko uz savas ādas izjūtam jau šobrīd. Turklāt zinātnieku prognozes liecina, ka nākotnē šīs problēmas kļūs aizvien biežākas. Šī iemesla dēļ pilsētu pašvaldībām ir ļoti būtiski strādāt pie pielāgošanās klimata pārmaiņām jau tagad. Efektīvs rīks pilsētu klimatnoturības paaugstināšanai un iedzīvotāju labbūtības uzlabošanai ir pārdomāta zaļo teritoriju plānošana, kā arī dabā balstīto risinājumu ieviešana problēmu risināšanai. No 2022. gada trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs un Valmierā – tiek īstenots LIFE LATESTadapt projekts, kura mērķis ir palielināt pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību. Projekta ietvaros pilsētās tiek veiktas dažādas darbības klimata noturības uzlabošanai, to skaitā veidoti dabā balstīti risinājumi, kā arī izstrādāti plānošanas dokumenti – Zaļināšanas plāni, lai veicinātu ilgstpējīgu pilsētu zaļo teritoriju apsaimniekošanu ilgtermiņā. Kādas ir galvenās projekta aktualitātes katrā no iesaistītajām Latvijas pašvaldībām? Lasi par to šajā rakstā.

Projekta aktualitātes Cēsis

Kopš projekta uzsākšanas Cēsīs norit apjomīgi sagatavošanās darbi Zaļināšanas plāna izstrādei, to skaitā pieejamo datu apkopšana un apstrāde, lai novērtētu pašreizējo situāciju un identificētu problēmvietas gan izmantojot ekspertu zināšanas, gan iesaistot sabiedrību.

2023. gadā projekta ietvaros notika divas iedzīvotāju aptaujas:  viena par iedzīvotājiem svarīgākajām Cēsu zaļajām teritorijām un to funkcijām, otra – par vides problēmvietām Cēsīs. Balstoties uz aptaujās iegūto informāciju un virkni citiem datu slāņiem, biedrība Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir sagatavojusi interaktīvu karšu pārlūku, kas pašvaldībā izmantojams ne tikai Zaļināšanas plāna gatavošanai, bet arī attīstības projektu plānošanai un pilsētvides uzlabošanai atbilstoši prognozētajām klimata pārmaiņām.

Pašlaik, 2024. gada vasarā turpinās datu pilnveide un jau rudens pusē tiks uzsākts darbs pie Cēsu pilsētas Zaļināšanas plāna izstrādes, iesaistot arī sabiedrību un ikvienu interesentu koprades procesā. Šajā laikā plānota arī interesentu iepazīstināšana ar pilsētai sagatavoto interaktīvo karšu pārlūku, kas ļauj novērtēt dažādus vides un klimata aspektus un to ietekmi uz pilsētas vidi un ārtelpu, iezīmējot uzlabojamās jomas un būtiskās vietas, kurām nepieciešams rast risinājumus.

Tāpat turpinās darbs pie projekta demonstrācijas vietas attīstīšanas, lai ieviestu dabā balstītus risinājumus noturībai plūdu gadījumā. Cēsu demonstrāciju vieta atradīsies Vintergravā aptuveni 10 ha platībā ar 258 ha lielu lietus ūdens noteces baseinu un, ieviešot dabā balstītus risinājums, tiks samazināta strauja lietusūdens un sedimentu notece uz Gauju, nodrošinot lietusūdens infiltrāciju un pašattīrīšanos.

 

Projekta aktualitātes Valmierā

Arī Valmierā līdz šim noritējuši aktīvi sagatavošanās darbi Zaļināšanas plāna izstrādei, kas ietver gan iedzīvotāju aptaujas, gan pieejamo datu apkopošanu,  apstrādi un situācijas analīzi kopā ar projekta partneriem. Pašvaldība plāno uzsākt Valmieras pilsētas Zaļināšanas plāna izstrādi 2024. gadā. Šobrīd tiek definēts plāna darba uzdevums, un kolēģi aktīvi diskutē, lai nodrošinātu visaptverošu un efektīvu plānu.

Lai labāk definētu Zaļināšanas plāna mērķi un sagaidāmo rezultātu, jūnija sākumā Valmierā norisinājās tikšanās ar projekta partneriem. Tās laikā eksperti prezentēja veikto pētījumu un izpētes rezultātus, kas ļāva labāk izprast virzienus, uz ko būtu nepieciešams vairāk fokusēt Zaļināšanas plānu. Tikšanās noslēdzās ar diskusijām darba grupās. Vienas grupas uzdevums bija meklēt atbildes uz jautājumiem par konceptuālajiem aspektiem Valmieras Zaļināšanas plānā, savukārt otra grupa risināja praktiskos aspektus – izmantojot problēmvietu kartējumu, apzināja prioritārās vietas, kurās būtu nepieciešama dabā balstītu risinājumu ieviešana, un piemērotākos risinājumus. 

Vēl Valmierā pavasarī norisinājās starptautisks pilsētplānošanas un inovāciju hakatons “LifeHack Valmiera”, kuru organizēja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. Hakatonā bija definētas sešas problēmvietas Valmieras pilsētā, katra komanda izvēlējās kādu no problēmvietām ar mērķi izstrādāt jaunas idejas un tehnoloģijas klimata pārmaiņu izaicinājumu risināšanai. Pasākumā uzvarēja komanda no Igaunijas, piedāvājot risinājumu Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukuma un apkārtējās teritorijas pārbūvei un uzlabošanai, lai samazinātu karstuma salas efektu.

Tāpat arī Valmierā turpinās plānošanas darbi projekta demonstrēšanas vietai, kurā tiks īstenoti dabā balstīti risinājumi.

Projekta aktualitātes Rīgā

Savukārt Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Rīgas dome maija vidū jau oficiāli apstiprinājusi Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna 2027.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu. Plāns būs politikas plānošanas dokuments ar rīcības plānu. Tajā tiks paredzētas dažādas aktivitātes, lai mazinātu tādu klimata pārmaiņu ietekmi kā karstumsalas, lietus plūdi un bioloģiskās daudzveidības mazināšanās. Viens no Plāna uzdevumiem ir izstrādāt ietvaru, lai veicinātu zaļās infrastruktūras tīklu pilsētvidē un nodrošinātu tā pieejamību. Pašlaik, sadarbojoties ar projekta partneriem, turpinās apjomīgais un izaicinošais darbs pie Rīgas zaļo teritoriju pašreizējās situācijas analīzes un problēmteritoriju noteikšanas. Līdzīgi kā Cēsīs un Valmierā, arī Rīgā sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu (BEF) ir veiktas divas iedzīvotāju aptaujas par iedzīvotājiem svarīgajām zaļajām teritorijām un vides problēmvietām, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes un BEF vadībā izstrādāts karšu pārlūks projekta rezultātu vizualizēšanai un tālākai sabiedrības iesaistei.  

Plāna izstrādes laikā paredzēts arī aktīvs darbs ar sabiedrību – aprīlī norisinājās ekspertu sanāksme par dabā balstīto risinājumu pielietošanu pilsētā, jūnijā plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar Plānu semināra “Rīga top zaļāka! Pilsētas “zaļie” risinājumi un izaicinājumi” ietvaros, savukārt augustā tiks rīkota pirmā darba grupas sanāksme. Papildus tam, rudenī Rīgā norisināsies Latvijā pirmā Klimata asambleja par tēmu “Rīgas pilsētas zaļināšana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kuras ietvaros tiks apspriesti Zaļināšanas plānam aktuāli jautājumi. Pasākumu plašāka informācija un pieteikšanās iespējas drīzumā tiks publicētas Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā rdpad.lv. un Rīgas pašvaldības sociālajos tīklos. 

Rīgā dabā balstīto risinājumi demonstrēšanas vieta atradīsies Tērbatas ielā un tai piegulošajā teritorijā, kurā tiks ieviesti inovatīvi risinājumi ilgtspējīgai lietusūdeņu apsaimniekošanai un karstumsalas efekta mazināšanai. 2024.gada maija-jūnija mēnešos pabeigta iepirkuma dokumentācijas izstrāde Tērbatas ielas zaļās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbiem. Iepirkums tiks veikts, lai noteiktu efektīvākos un ekonomiski pamatotākos risinājumus aktivitāšu īstenošanai, izstrādātu darbu apjomu tabulas, tehniskās specifikācijas, kā arī indikatīvās būvniecības darbu izmaksas zaļo sienu, zaļo jumtu, parkletu, lietus dārzu un bioievalku risinājumiem. Šādi dabā balstītie risinājumi tik lielā mērā Rīgā tiks izmantoti pirmo reizi. Salīdzinot ar parastajiem “pelēkās infrastruktūras” risinājumiem, zaļās infrastruktūras risinājumi piedāvā plašāku papildu ieguvumu loku vietējai ekonomikai, sociālajai struktūrai un videi. Šie risinājumi ne tikai samazinātu karstumsalas efektu un plūdu risku, bet arī radītu kvalitatīvu publisko ārtelpu, kas savukārt ir labs priekšnoteikums iedzīvotāju fiziskajai un garīgajai veselībai, jo samazina stresa līmeni un nodrošina vietu āra aktivitātēm.

Par projektu

LIFE LATESTadapt projekta (LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt) vispārējais mērķis ir paaugstināt Latvijas un Igaunijas pilsētu noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, veicinot dabā balstīto risinājumu izmantošanu, digitālo risinājumu ieviešanu un kapacitātes paaugstināšanu pašvaldībās, sekmējot pašvaldību spēju funkcionēt ekstremālos laikapstākļos (karstuma viļņi, lietusgāzes, vējuzplūdi u.c. ) ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību. Projektu īsteno 16 Latvijas un Igaunijas partneri ciešā pārrobežu sadarbībā, un rezultāti tiks nodoti citām Baltijas reģiona pašvaldībām, kā arī citām ES dalībvalstīm.

Projekta īstenošanas laiks: 09.2022-08.2027.

Uzzini vairāk: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/lv/par-projektu/