Viimsi näidisala

Viimsi näidisala

Viimsi vallavalitsuse projekti näidisala asub Haabneemes, Mereranna tee ja Randvere tee ristmikul Mereranna tee L4 kinnistu haljakul. Ala valiti näidisalaks, kuna seal puudub sademeveesüsteem ning tugevate vihmade järel kannatab see liigniiskuse all. Kuivõrd kõrvalasuva Randvere tee all asub piirkonna peamine sademevee eesvool, on antud koht sobiv looduspõhise ja sademevett koguva lahenduse jaoks. Lisaks puudub Haabneeme keskuses asuval haljakul praegu igasugune funktsioon. Projekti LIFE LATESTadapt raames rajatakse haljakule tark sademevee kogumismahuti koos säästliku sademeveelahendusega. Tark mahuti ühendatakse Randvere tee peatrassiga, tagamaks vee olemasolu ning vajadusel ülevool. Mahutisse kogutud sademevett kasutatakse piirkonna taimede kastmiseks ning tulevikus soovitakse sinna ühendada ka avalik tualett ja rajada veevõtupunkt teehoolduse tarbeks. Lisaks rajatakse projekti raames näidisalale puidust laudistee, soodustamaks ala avalikku kasutust. Haljakule istutatakse ka täiendavaid taimi, et muuta seda atraktiivsemaks.

Kontaktisik:
Taristu projektijuht Siim Reinla, siim.reinla@viimsivv.ee