Võru näidisala

Võru näidisala

Võru näidisala asub endisel sooalal, kus absoluutkõrguste erinevused on minimaalsed. Samas on tegemist perspektiivse arenduspiirkonnaga, kuhu on lähiajal plaanis rajada nii uus äripark (Võrusoo) kui ka vabaajakeskus. Praegu on suurem osa piirkonna drenaaži- ja sademeveest juhitud läbi vana sademeveesüsteemi Koreli ojja ning sel põhjusel oleks vajalik suure energiakuluga pumpla.

Projekti põhieesmärk on lahendada piirkonna üleujutusi ennetav drenaaži- ja sademeveesüsteem selliselt, et esmalt kasutatakse sademevett näiteks piirkonnas tegutsevates uutes ettevõtetes või muudes rajatistes ning seejärel suunatakse varem puhverdatud drenaaži- ja sademevesi Tamula järve, kus veetase on madalam kui Koreli ojas. Nii ei ole vaja ehitada sademeveepumplat.

Kontaktisik:
Projektijuht Indrek Tamberg, indrek@keskkonnalahendused.ee