Posted on Leave a comment

LIFE LATESTadapt projekta līdzšinējie panākumi un tālākais redzējums: Dabā balstītu risinājumu ieviešana pilsētvides klimata noturībā Igaunijā un Latvijā 

Novēlam panākumiem bagātu 2024. gadu mūsu LIFE LATESTadapt projekta komandas locekļiem, sadarbības partneriem un vietējām kopienām! Gada sākums sniedz arī iespēju atskatīties uz līdz šim kopīgi sasniegtajiem mērķiem. 
Projekts tiek īstenots kopš 2022. gada septembra, un tā pirmie 1,5 gadi ir bijuši kā sagatavošanās soļi dabā balstītu un viedo risinājumu ieviešanai, lai uzlabotu pilsētu klimata noturību Igaunijā un Latvijā. Katrs projekta partneris ir spēlējis vērtīgu lomu koordinējošo uzdevumu veikšanā, kas apkopoti turpmāk.

Ievadsoļi projekta īstenošanā 

Projektu vadības un komunikācijas jomā tika izveidotas projekta partneru komandas, izstrādāti projekta vizuālās identitātes elementi, izveidota vietne un Facebook lapa, notika apvienotā vadības grupa un ieinteresēto pušu konsultatīvā padome, u.c.

Dabā balstītu risinājumu ieviešanas attīstība

Attiecībā uz dabā balstītiem risinājumiem Tallinas Tehnoloģiju universitāte (TalTech) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar partneru pašvaldībām sastādīja tehniskos aprakstus 8 demonstrācijas vietām – Igaunijā: Vīmsi, Hāpsalu, Narvai, Veru, Rakverei; Latvijā: Rīgai, Valmierai un Cēsīm. Paralēli Nordic Botanical veica lietus dārziem piemērotu augu sugu literatūras apskatu, atlasot piemērotākās sugas vietējiem apstākļiem un pārbaudīja selekcionēto augu kopienu darbību, izstrādājot un testējot stādīšanas/sēšanas tehnikas. RTU apkopoja esošās novatoriskās monitoringa tehnoloģijas un pieejas par dabā balstītu risinājumu efektivitāti, norādot uz zināšanu nepilnībām un pētniecības vajadzībām. Tāpat RTU sagatavoja metodiku un indikatorus LIFE LATESTadapt projekta darbību monitoringam, kā arī ievākto datu uzraudzības plānu, kurā aprakstītas veicamās aktivitātes un to regularitāte. 

Pilsētvides plānošana mainīgā klimatā

Pilsētvides klimata noturīgas plānošanas tēmā Baltijas Vides Forums Latvija pārstāvniecība (BEF-Latvija) vada Rīgas, Cēsu un Valmieras zaļās infrastruktūras kartēšanas darbu, izstrādājot kartēšanas un plānošanas metodoloģijas ietvaru, veidojot kopīgu datu bāzi, tā skaitā pilsētvides kartes, definējot konkrētas problēmvietas, un ekosistēmu pakalpojumu kartes. Saistoši zaļās infrastruktūras tematikai, no 13. līdz 14.jūnijam notika Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un BEFLatvija kopīgi organizētais 2023. gada tematiskais projekta pasākums – Starptautiskais seminārs par pilsētu zaļās infrastruktūras un ekosistēmu pakalpojumu koncepciju plānošanu un ieviešanu. Semināra mērķis bija atbalstīt zināšanu un pieredzes nodošanu no visas Eiropas pilsētu zaļās infrastruktūras un klimata pielāgošanās plānošanā, kā arī apspriest piemērotās pieejas LIFE LATESTadapt projektā ieviešanā. Semināra laikā tika apspriesti dažādi dabā basltītu risinājumu veidi un pilsētu apzaļumošanas projekti. Kā arī notika grupu darbs par zaļās infrastruktūras ieviešanu pašvaldībās, tā skaitā iekļaujot diskusijas par iedzīvotāju un pašvaldību izpratnes veicināšanu, lai piedāvātie risinājumi būtu sasniedzami.

Sabiedrības iesaiste 

Lai veicinātu izpratni par pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, Baltijas Vides Foruma Igaunijas pārstāvniecība (BEF-Igaunija) sadarbībā ar partneru pašvaldībām kartēja vietējās ieinteresētās puses un sastādīja rīcības plānu to iesaistīšanai. Pēc tam vietējās pašvaldības organizēja 6 ieinteresēto pušu seminārus – Hāpsalu, Valmierā, Cēsīs, Rīgā, Veru, Narvā, kuros piedāvātās demonstrācijas vietas tika prezentētas vietējiem iedzīvotājiem un organizācijām, kā arī tika saņemtas dalībnieku atsauksmes. Vairāk par vietējo ieinteresēto pušu pasākumiem partneru pašvaldībās: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/news/  

Projekta skatījums nākotnē 

Informējot par projekta ievirzi 2024. gadā – tiks uzsākts liels skaits nākamo uzdevumu un pasākumu, tostarp būvniecības projektu izstrādes sagatavošana demonstrācijas vietām, apmācības par dabā balstītu risinājumu izmaksu efektivitāti, plānošanu un vadību, un studentu hakatoni, lai radītu jaunas novatoriskas idejas, tostarp iekļaujot pilsētvides zaļās infrastruktūras attīstības plānošanas procesus, izstrādājot Zaļināšanas plānus u.c. 
 
Mēs ceram turpināt mūsu sadarbības ceļu 2024. gadā, balstoties uz jau esošajiem panākumiem un izvērtējot jaunas inovācijas un ilgtspējības iespējas!

 

 
Posted on Leave a comment

Pētījuma rezultāti par cilvēkiem svarīgajām zaļajām teritorijām trīs Latvijas pilsētās

2023. gada vasarā Baltijas Vides Forums veica pētījumu par cilvēkiem svarīgajām zaļajām teritorijām trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs un Valmierā. Ir sagatavoti pirmo pētījuma rezultātu kopsavilkums, kā arī aptaujas rezultātu kopsavilkums katrai pilsētai.
 
Aptauja notika no 2023. gada maija līdz 31. jūlijam. Pētījumā piedalīties tika aicināti pilsētu iedzīvotāji, kā arī pilsētu biežie viesi. Kopumā aptauju aizpildīja 1030 dalībnieki, atzīmējot vairāk nekā 1180 punktus ar sev svarīgām pilsētu zaļajām teritorijām.
 
Plašāki rezultāti pieejami Baltijas Vides Foruma mājaslapā.
Posted on Leave a comment

Aicinām aizpildīt īsu aptaujas anketu par Rīgas, Cēsu un Valmieras vides problēmvietām

Īpaši priecāsimies saņemt informāciju par applūstošajām un vasarās sakarstošajām vietām pilsētās, taču iespējams atzīmēt arī cita veida problēmvietas – piemēram, vietas ar sliktu gaisa kvalitāti, invazīvajām sugām.
 
Anketēšana notiks līdz 2024. gada 1. janvārim.
Posted on Leave a comment

Aicinām uz LIFE LATESTadapt projekta informatīvo semināru Rīgā

Plānojot zaļās infrastruktūras attīstību Rīgā, 27. novembrī plkst. 14 “Koka Rīga” namā, Krāsotāju ielā 12, notiks Pilsētas attīstības departamenta organizēts seminārs, lai diskutētu ar iedzīvotājiem par risinājumiem zaļās infrastruktūras attīstībā un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā.

Seminārs tiek organizēts Eiropas Savienības projekta “LIFE LATESTadapt” ietvaros, kura īstenošanas laikā tuvākajos divos gados Tērbatas ielas apkārtnē tiks uzstādītas un testētas zaļās sienas, zaļais jumts, lietusdārzs un citi zaļās infrastruktūras risinājumi.

Seminārā sniegs pārskatu par līdz šim Rīgā realizētajiem projektiem un ieviestajiem risinājumiem, kā arī ieskats, kā pašvaldība plāno “zaļināt” Tērbatas ielas apkārtni un Rīgu kopumā. Pašvaldības pārstāvji demonstrēs aptaujas rezultātus par zaļās vides teritorijām, kas iedzīvotāju vērtējumā ir īpaši nozīmīgas.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, līdz 23. novembrim aizpildot reģistrēšanās anketu. Anketa pieejama šeit: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wsYreBR13E-dMNZ-Z4r5MePDNAibqhROvSTvKLaK76lURFJEQkNWMENPRUMyV1RHNDJXUUgzMzdZWC4u 

Seminārs tiek organizēts īstenojot LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu “Dabā balstītu risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (LIFE LATESTadapt, LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA uzsaukums), ar finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Vides ministrijas.

“LIFE LATESTadapt” projekta mērķis ir uzlabot klimatnoturību Latvijas un Igaunijas pilsētu teritorijās. Projektā izvirzīti četri zaļās infrastruktūras attīstības virzieni: dabā balstīti risinājumi, digitālās pārmaiņas, plānošanas kvalitāte un kopienu iesaiste.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26846472, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.

Posted on Leave a comment

Norisinājies informatīvais seminārs Cēsīs

Cēsīs 15.novembrī notika LIFE LATESTadapt projekta informatīvais seminārs, kurā klātesošie tika iepazīstināta gan ar projektu, ar jau veikto Cēsu pilsētas dabas teritoriju (zaļās infrastruktūras) novērtēšanu un kartēšanu, kā arī lietus ūdens noteces modelēšanas priekšlikumu Vinterupītes gravai.

Projekta partneri – Baltijas Vides Forums un Rīgas Tehniskā universitāte – klātesošos iepazīstināja ar līdz šim veiktajiem pētījumiem, kas ļauj novērtēt Cēsu pilsētas teritoriju kontekstā ar klimata pārmaiņām un identificēt nepieciešamas darbības klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, īpaši uzsverot plūdu riskus un karstuma viļņus.

Visu rakstu aicinām lasīt Cēsu novada mājaslapā: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/vertigas-atzinas-life-latestadapt-projekta-informativaja-seminara/

Posted on Leave a comment

Norisinājies informatīvais seminārs Valmierā

7. novembrī Valmierā norisinājās seminārs “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”, kurā interesentiem bija iespēja uzzināt par LIFE LATESTadapt projektu un tā laikā gan plānotajām, gan jau īstenotajām aktivitātēm Valmierā.

Projekta LIFE LATESTadapt ietvaros Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukumā tiks izmantoti dabā balstīti risinājumi un viedie risinājumi, lai ilgtspējīgi izmantotu lietusūdeņus, mazinātu karstuma salas stāvlaukumā, kā arī radītu drošāku vidi gājējiem. Tiks izstrādāts zaļināšanas plāns un lietusūdens apsaimniekošanas noteikumi Valmieras pilsētai. Projekta ietvaros norisināsies arī dažādi izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem.

Plašāks atskats uz pasākumu: https://www.valmierasnovads.lv/norisinajies-seminars-iedzivotajiem-gudra-dabas-resursu-izmantosana-mana-dzivesvieta/

Posted on Leave a comment

Piedalījāmies ikgadējā Latvijas LIFE projektu tikšanās pasākumā

2023. gada 3. novembrī norisinājās jau septītā Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās. Šī pasākuma mērķis bija informēt tā dalībniekus par Latvijas LIFE projektu jaunumiem, plānotajām aktivitātēm un izaicinājumiem, kā arī dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

Plašāks atskats uz pasākumu: https://www.lifeprogramma.lv/lv/jaunumi

Posted on Leave a comment

Aicinām uz LIFE LATESTadapt projekta informatīvo semināru Cēsīs

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties informatīvajā seminārā par LIFE LATESTadapt projekta ieviešanu. Seminārs notiks 15.novembrī plkst.15.00 H.E. Vanadziņa restorānā (Rīgas ielā 15, Cēsīs).

 Projekta norises laikā veikta Cēsu pilsētas zaļo teritoriju novērtēšana, kā rezultātā izstrādāts plāns Cēsu pilsētas zaļo teritoriju saglabāšanai. Viena no projekta aktivitātēm tiks īstenota Vintegravā, nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus lietusūdens pārvaldībai un mazinot to straujo noteci.

Plašāka informācija un pieteikšanās: šeit.

Seminārs tiek organizēts īstenojot LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu “Dabā balstītu risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (LIFE LATESTadapt, LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA uzsaukums), ar finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Vides ministrijas.

Posted on Leave a comment

Aptauja par vides problēmvietām Rīgā, Cēsīs un Valmierā

Atkārtoti aicinām ziņot par novērotām vides problēmvietām Rīgā, Cēsīs un Valmierā, lai palīdzētu atrast labākos pilsētu zaļo teritoriju plānošanas risinājumus!

Applūšana stipra lietus vai sniega kušanas laikā, siltumsalu veidošanās, slikta gaisa kvalitāte, augsts trokšņu līmenis, slikta ūdens kvalitāte, invazīvās sugas – šīs ir tikai dažas no vides problēmām, ar kurām mēdz saskarties pilsētu iedzīvotāji. Mainoties klimatam, pieaug dažādu ekstremālo laikapstākļu, to skaitā karstuma viļņu un stipru lietusgāžu, biežums un intensitāte. Zinātnieku prognozes liecina, ka nākotnē vides problēmas pilsētvidē kļūs aizvien jūtamākas, tādēļ jau šobrīd ir svarīgi domāt par pilsētu klimatnoturības stiprināšanu.

Efektīvs rīks pilsētu klimatnoturības paaugstināšanai un iedzīvotāju labbūtības uzlabošanai ir pārdomāta zaļo teritoriju plānošana, kā arī dabā balstīto risinājumu ieviešana problēmu risināšanai. Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, Cēsu novada pašvaldību un Valmieras novada pašvaldību projektā LIFE LATESTadapt strādā pie šo pilsētu zaļās infrastruktūras kartēšanas, kas vēlāk kalpos par pamatu labāko zaļo teritoriju plānošanas risinājumu meklēšanai.

Kartējuma tapšanai mums ir svarīgi apzināt konkrētas vides problēmvietas. Ja Rīgā, Cēsīs vai Valmierā esi pamanījis vietas, kas, piemēram, applūst pēc stiprām lietavām vai arī vasarās izteikti spēcīgi sakarst, aicinām par tām ziņot, aizpildot nelielu aptaujas anketu.

Aptaujas anketas meklē šeit:

Aptaujas aizpildīšana aizņem 3-5 minūtes laika.Pateicamies par veltīto laiku!

Pētījums norisinās 2023. gadā, par tā norisi un rezultātiem infomēsim gan mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīklos! Pētījuma veikšanu līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Posted on Leave a comment

Aicinām piedalīties seminārā “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”

Aicinām Valmieras iedzīvotājus piedalīties praktiskā seminārā “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”, kas norisināsies 7. novembrī plkst. 17.30 Valmieras Olimpiskā centra konferenču zālē.

Semināra ievaddaļā Valmieras novada pašvaldības pārstāve pastāstīs plašāk par projekta “LIFE LATESTadapt” projekta uzdevumiem un mērķiem Valmierā. Vasarā norisinājās aptauja par iedzīvotājiem svarīgām zaļajām teritorijām Valmierā, par tās rezultātiem pastāstīs Baltijas Vides foruma pārstāve. Semināra dalībniekiem būs iespēja arī gūt idejas pilnvērtīgai, saprātīgai un lietderīgai dabas resursu izmantošanai dzīvoklī, privātmājā, mazdārziņā vai citur.

Lai projekta ietvaros plānoto aktivitāšu rezultāti saskan ar iedzīvotāju viedokļiem, daļa no semināra būs veltīta diskusijai par vides problēmvietām un pielāgošanos klimata pārmaiņām Valmierā. Diskusijas mērķis ir uzklausīt iedzīvotāju viedokļus, lai, plānojot turpmākās projekta aktivitātes, tās varētu veikt aktuālākajās problēmvietās ne tikai tur, kur to ir izpētījuši pētnieki, bet arī ko novērojuši iedzīvotāji.

Par iespējamajiem viedajiem risinājumiem klimata pārmaiņu seku mazināšanai pastāstīs Jurijs Kondratenko, eksperts ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanā dažādos pilsētplānošanas un projektēšanas projektos. Kopā ar ekspertu semināra noslēgumā būs iespēja apskatīt demonstrēšanas vietu – Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukumu –, lai redzētu dabā, kā varētu izskatīties plānotais viedais risinājums.

Pieteikšanās līdz 6. novembrim šeit.

LIFE LATESTadapt projekta mērķis ir uzlabot klimatnoturību Baltijas pašvaldību teritorijās. Projektā izvirzīti četri apakšmērķu virzieni: dabā balstīti risinājumi, digitālās pārmaiņas, plānošanas kvalitāte un kvalitātes paaugstināšana, kas tiek realizēti projekta pilotteritorijās Latvijas teritorijā – Cēsīs, Valmieras pilsētā un Rīgas valstspilsētā – un Igaunijas teritorijā – Viimsi, Haapsalā, Rakverē un Narvā.

Seminārs tiek organizēts īstenojot LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu “Dabā balstītu risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (LIFE LATESTadapt, LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA uzsaukums), ar finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Vides ministrijas.