Posted on Leave a comment

LIFE LATESTadapt projekta līdzšinējie panākumi un tālākais redzējums: Dabā balstītu risinājumu ieviešana pilsētvides klimata noturībā Igaunijā un Latvijā 

Novēlam panākumiem bagātu 2024. gadu mūsu LIFE LATESTadapt projekta komandas locekļiem, sadarbības partneriem un vietējām kopienām! Gada sākums sniedz arī iespēju atskatīties uz līdz šim kopīgi sasniegtajiem mērķiem. 
Projekts tiek īstenots kopš 2022. gada septembra, un tā pirmie 1,5 gadi ir bijuši kā sagatavošanās soļi dabā balstītu un viedo risinājumu ieviešanai, lai uzlabotu pilsētu klimata noturību Igaunijā un Latvijā. Katrs projekta partneris ir spēlējis vērtīgu lomu koordinējošo uzdevumu veikšanā, kas apkopoti turpmāk.

Ievadsoļi projekta īstenošanā 

Projektu vadības un komunikācijas jomā tika izveidotas projekta partneru komandas, izstrādāti projekta vizuālās identitātes elementi, izveidota vietne un Facebook lapa, notika apvienotā vadības grupa un ieinteresēto pušu konsultatīvā padome, u.c.

Dabā balstītu risinājumu ieviešanas attīstība

Attiecībā uz dabā balstītiem risinājumiem Tallinas Tehnoloģiju universitāte (TalTech) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar partneru pašvaldībām sastādīja tehniskos aprakstus 8 demonstrācijas vietām – Igaunijā: Vīmsi, Hāpsalu, Narvai, Veru, Rakverei; Latvijā: Rīgai, Valmierai un Cēsīm. Paralēli Nordic Botanical veica lietus dārziem piemērotu augu sugu literatūras apskatu, atlasot piemērotākās sugas vietējiem apstākļiem un pārbaudīja selekcionēto augu kopienu darbību, izstrādājot un testējot stādīšanas/sēšanas tehnikas. RTU apkopoja esošās novatoriskās monitoringa tehnoloģijas un pieejas par dabā balstītu risinājumu efektivitāti, norādot uz zināšanu nepilnībām un pētniecības vajadzībām. Tāpat RTU sagatavoja metodiku un indikatorus LIFE LATESTadapt projekta darbību monitoringam, kā arī ievākto datu uzraudzības plānu, kurā aprakstītas veicamās aktivitātes un to regularitāte. 

Pilsētvides plānošana mainīgā klimatā

Pilsētvides klimata noturīgas plānošanas tēmā Baltijas Vides Forums Latvija pārstāvniecība (BEF-Latvija) vada Rīgas, Cēsu un Valmieras zaļās infrastruktūras kartēšanas darbu, izstrādājot kartēšanas un plānošanas metodoloģijas ietvaru, veidojot kopīgu datu bāzi, tā skaitā pilsētvides kartes, definējot konkrētas problēmvietas, un ekosistēmu pakalpojumu kartes. Saistoši zaļās infrastruktūras tematikai, no 13. līdz 14.jūnijam notika Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un BEFLatvija kopīgi organizētais 2023. gada tematiskais projekta pasākums – Starptautiskais seminārs par pilsētu zaļās infrastruktūras un ekosistēmu pakalpojumu koncepciju plānošanu un ieviešanu. Semināra mērķis bija atbalstīt zināšanu un pieredzes nodošanu no visas Eiropas pilsētu zaļās infrastruktūras un klimata pielāgošanās plānošanā, kā arī apspriest piemērotās pieejas LIFE LATESTadapt projektā ieviešanā. Semināra laikā tika apspriesti dažādi dabā basltītu risinājumu veidi un pilsētu apzaļumošanas projekti. Kā arī notika grupu darbs par zaļās infrastruktūras ieviešanu pašvaldībās, tā skaitā iekļaujot diskusijas par iedzīvotāju un pašvaldību izpratnes veicināšanu, lai piedāvātie risinājumi būtu sasniedzami.

Sabiedrības iesaiste 

Lai veicinātu izpratni par pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, Baltijas Vides Foruma Igaunijas pārstāvniecība (BEF-Igaunija) sadarbībā ar partneru pašvaldībām kartēja vietējās ieinteresētās puses un sastādīja rīcības plānu to iesaistīšanai. Pēc tam vietējās pašvaldības organizēja 6 ieinteresēto pušu seminārus – Hāpsalu, Valmierā, Cēsīs, Rīgā, Veru, Narvā, kuros piedāvātās demonstrācijas vietas tika prezentētas vietējiem iedzīvotājiem un organizācijām, kā arī tika saņemtas dalībnieku atsauksmes. Vairāk par vietējo ieinteresēto pušu pasākumiem partneru pašvaldībās: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/news/  

Projekta skatījums nākotnē 

Informējot par projekta ievirzi 2024. gadā – tiks uzsākts liels skaits nākamo uzdevumu un pasākumu, tostarp būvniecības projektu izstrādes sagatavošana demonstrācijas vietām, apmācības par dabā balstītu risinājumu izmaksu efektivitāti, plānošanu un vadību, un studentu hakatoni, lai radītu jaunas novatoriskas idejas, tostarp iekļaujot pilsētvides zaļās infrastruktūras attīstības plānošanas procesus, izstrādājot Zaļināšanas plānus u.c. 
 
Mēs ceram turpināt mūsu sadarbības ceļu 2024. gadā, balstoties uz jau esošajiem panākumiem un izvērtējot jaunas inovācijas un ilgtspējības iespējas!

 

 
Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *