Postitatud Lisa kommentaar

Kogukonna koosolek Viimsis

13. aprillil toimus Viimsi vallas kogukonnaüritus, mille raames tutvustati kohalikele elanikele LIFE LATESTadapt projekti raames rajatavat nutikat sademevee kogumise lahendust. Projekt on plaanis viia läbi Haabneeme alevikus ning kogukonna ürituse raames oli võimalus uudset lahendust kohalikele elanikele tutvustada. Üritus toimus Viimsi Visioonipäeva raames, mis tõi kohale väga palju Viimsi valla erinevate piirkondade elanikke, kellele oli võimalik tutvustada LIFE LatEstadapt projekti ning projektiga seotud uudseid ja innovatiivseid lahendusi. Kogukonna ürituse raames jagati külastajatele erinevaid harivaid ja õpetlikke materjale ning arutleti erinevate keskkonnasäästlike lahenduste üle.

Postitatud Lisa kommentaar

Kutse linnaplaneerimise ja innovatsiooni häkatonile LifeHack Valmiera!

13. mai kuni 17. mai toimub Valmieras linnaplaneerimise ja innovatsiooni häkaton LifeHack Valmiera, mis keskendub looduspõhiste lahendustega (NBS) kohanemiseks ja uuenduslike sensortehnoloogiate rakendamiseks.  Nelja päevane sisukas üritus hõlmab veebipõhist koostööd ja kohapealset finaalüritust Valmieras. Meeskonnad võistlevad 5000 eurose auhinnafondi nimel kõige uuenduslikumate, tõhusamate ja mõjusamate lahenduste väljatöötamisel.

LifeHack Valmiera kutsub kõiki kaasamõtlejaid ja tegijaid, sealhulgas üliõpilasi, tehnoloogiaeksperte, spetsialiste keskkonnateaduste, linnaplaneerimise, inseneriteaduse, infotehnoloogia ja arhitektuuri vallast. Ootame osalema kõiki meeskondi ja üksikisikuid, kes on valmis rakendama oma teadmisi ja oskusi reaalsetes tingimustes, et viia Valmieras läbi olulisi keskkonnaalaseid lahendusi.

Osalejaid ootab ees kuus väljakutset, mille eesmärgiks on suurendada linnade vastupanuvõimet ja ökoloogilist jätkusuutlikkust, keskendudes muu hulgas uuenduslikele lähenemisviisidele, nagu vastupanuvõime üleujutuste korral, kuumasaarte korral ja vee kvaliteedi parandamise probleemide lahendamisel.

LifeHack Valmiera häketonil on osalejatel võimalus suhelda Valmiera linna, Riia Tehnikaülikooli, Jelgava Maaülikooli, Vidzeme Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja teiste valdkonna spetsialistidega. Eksperdid pakuvad tuge ja abi, tagades kõigile osalejatele vajalikud andmed ja teadmised tõhusate lahenduste väljatöötamiseks.

Eelnevalt toimub 08.mail LifeHack Valmiera häkatoni veebipõhine info- ja meeskonna moodustamise sessioon.  Registreerimise tähtaeg on 12. mai 2024.

Lisainfo ja registreerimine LifeHack Valmiera häkatoni veebilehel: https://lifehackvalmiera.hacktribe.co

Ootame teid osalema LifeHack Valmiera üritusel, kus teie uuenduslikud lahendused võivad midagi reaalselt muuta!

Häkaton toimub LIFE programmi 2021-2027 projekti LIFE LatEstAdapt raames, mida kaasrahastavad Euroopa Liit, Läti Vabariigi Riiklik Regionaalarengu Agentuur ja Eesti Vabariigi Kliimaministeerium. Kõik välja toodud seisukohad ja arvamused on autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu, CINEA või rahastajate seisukohti. Euroopa Liit ega abi andev asutus ei vastuta välja toodud seisukohtade ja arvamuste eest.

Kontaktandmed:
Jurijs Kondratenko, Riia Tehnikaülikool, Jurijs.Kondratenko@rtu.lv
Karlis Skuja, Riia Tehnikaülikool, karlis.skuja_1@rtu.lv.

Postitatud Lisa kommentaar

Valmis dokument, milles kirjeldatakse uudseid seiretehnoloogiaid ja lähenemisviise ning tuuakse välja valdavad puudused teadmistes ja edasised uurimisvajadused.

Projekti partneri Riia Tehnikaülikooli poolt on koostatud dokument, milles kaardistatakse uudseid seiretehnoloogiaid ja lähenemisviise ning tuuakse välja olemasolevad teadmislüngad ja edasised uurimisvajadused. Dokument on koostatud projekti tegevuse 2.4 “Looduslike lahenduste tõhususe seire uudsete mõõtmismeetodite tuvastamine ja katsetamine” raames, mille eesmärk on koguda olemasolevaid parimaid praktikaid looduslike lahenduste tõhususe seireks ja pakkuda välja uudseid lahendusi praeguste standardiseeritud seireprotokollide ja olemasolevate parimate praktikate täiustamiseks.

Dokumendiga tutvumiseks külasta – https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/materials/


Postitatud Lisa kommentaar

Projekt LIFE LATESTadapt: Looduspõhised ja nutikad lahendused linnaliste alade kliimakindluse parandamiseks Eestis ja Lätis

Projekti LIFE LATESTadapt juhtpartner soovib kõigile meeskonna liikmetele, koostööpartneritele ja kohalikele kogukondadele head uut aastat. Uue aasta saabumise puhul on hea hetk mõelda tagasi teekonnale, mis algas projekti käivitumisest septembris 2022.

Suuna seadmise etapp
Esimene 1,5 aastat on olnud eelkõige pühendatud projekti ettevalmistavate tegevuste läbiviimisele, et näidata looduspõhiste ja nutikate lahenduste võimalusi linnaliste alade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Iga projektipartner on mänginud olulist rolli ettevalmistavate ja analüütiliste ülesannete täitmisel.

Projekti juhtimine ja kommunikatsioon
Moodustati projektipartnerite meeskonnad ning töötati välja ühtne visuaalne identiteet. Loodi projekti veebisait ja Facebooki leht. Lisaks toimus projekti juhtgrupi ja nõukoja esimene kohtumine.

Uuenduslikud looduspõhised lahendused
Tallinna ja Riia tehnikaülikoolid koostöös kohalike omavalitsustega koostasid põhjalikud tehnilised kirjeldused kaheksale näidisalale, mis asuvad Viimsis, Haapsalus, Narvas, Võrus, Rakveres, Riias, Valmieras ja Cēsises. Samal ajal uuris Nordic Botanical põhjalikult botaanilist teaduskirjandust. Lisaks sobivate taimeliikide väljavalimisele toimus ka koosluste ning erinevate istutamis- ja külvamistehnikate katsetamine. Riia tehnikaülikool panustas olemasolevate seiretehnoloogiate ja -meetodite kaardistamisse, tuues välja puudujääke ja teadustöö vajadusi.

Kliimamuutustega arvestava linnaplaneerimise algatused
Balti Keskkonnafoorum Läti (BEF Läti) juhib rohetaristu kaardistamist Riias, Cēsises ja Valmieras. Tegevus hõlmab metoodika raamistiku koostamist kaardistamise ja planeerimise jaoks, ühise andmekogu, baaskaardi ja ökosüsteemiteenuste kaartide koostamist. Oluline sündmus 2023. aastal oli Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalarengu Ministeeriumi ja BEF Läti korraldatud rahvusvaheline töötuba linnade rohetaristu planeerimise ja ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamise kohta, mis toimus 13.-14. juunil 2023 Riias.

Teavitustöö kliimamuutustega kohanemiseks
Balti Keskkonnafoorum Eesti (BEF Eesti) võttis enda kanda teavitustöö kliimamuutustega kohanemiseks. Koostöös partneromavalitsustega kaardistati hoolikalt kohalikud sidusrühmad ja koostati tegevuskava nende kaasamiseks. Seejärel korraldasid kohalikud omavalitsused töötoad Haapsalus, Valmieras, Cēsises, Riias, Võrus ja Narvas, kus tutvustati näidisaladel kavandatud tegevusi ja koguti ettepanekuid ning tagasisidet kohalikelt elanikelt ja organisatsioonidelt.

Pilgud suunatud 2024. aastale
2024. aasta toob endaga kaasa hulga uusi projekti tegevusi ja ülesandeid. Kavas on ehitusprojekti kavandite koostamine näidisaladele, koolitused looduspõhiste lahenduste tasuvuse, planeerimise ja juhtimise kohta, sh linnade rohestamiskavade koostamine, ning üliõpilaste taibutalgud ehk häkatonid uute innovaatiliste ideede genereerimiseks looduspõhiste lahenduste jaoks.
Projekti LIFE LATESTadapt meeskond ootab põnevusega koostöö jätkumist uuel aastal, et avastada uuenduslikke ja kestlikke võimalusi linnaliste alade kliimataluvuse parandamiseks.
Projekti LIFE LATESTadapt meeskond ootab põnevusega väljakutseid ja õnnestumisi, mida uus aasta kindlasti ka toob. Olgu 2024. aasta uuenduslike ja kestlike lahenduste aasta kliimakindlama tuleviku nimel.

Postitatud Lisa kommentaar

Kogukonna koosolek Narvas

05.12.2023 toimus Narva linnas kogukonna koosolek piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist ning kutsuda kohalikke inimesi kaasa mõtlema ja arutlema kohalike keskkonnaprobleemide üle.

Päevakorra punktid:

  • pilootprojekti tegevuste tutvustamine
  • kohaliku teabe kogumine ja kliimaprobleemide vaatlused;
  • piirkonna elanike vajaduste kaardistamine võimalike lahenduste leidmiseks.

Kohtumisel selgitas Taltech esindaja Kristjan Suits projektala tehnilisest lahendusest, kuhu on plaanis teha aiandusühistusse veehoidla, kuidas hakatakse reguleerima veetaset, kuhu tulevad filtrid, kust saab vett taimede kastmiseks ja kustutustöödeks tulekahjude korral. Nüüd on vaja alustada projekteerimisega ja koostada projekt, et saada aru, kui palju see maksma läheb, teha lisauuringuid, lahendada maaomandi küsimus ning viia läbi ühistööd ja läbirääkimised aiandusühistutega.

Lisainfo:

Jelena Molodtsova, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Narva Linnavalitsus, jelena.molodtsova@narva.ee

Postitatud Lisa kommentaar

Kogukonna koosolek Võru linnas

30.11.2023 toimus Võru linnas kogukonna koosolek piirkonna elanikega. Kohtumise eesmärk oli teavitada LIFE LATESTadapt projektiga seotud pilootpaiga vahetus läheduses elavaid inimesi projektist ning kutsuda kohalikke inimesi kaasa mõtlema ja arutlema kohalike keskkonnaprobleemide üle.

Päevakorra punktid:

  1. pilootprojekti tegevuste tutvustamine
  2. kohaliku teabe kogumine ja kliimaprobleemide vaatlused;
  3. piirkonna elanike vajaduste kaardistamine võimalike lahenduste leidmiseks.

Kohtumisel selgitas Võru Linnavalitsus, et projektala piirkond jaguneb kolmeks väiksemaks piirkonnaks, kus igal piirkonnal on erinevad probleemid ja võimalikud tehnilised lahendused. Edasisi tegevusi planeeritakse väiksemate piirkondade kaupa, kus kaasatakse selles piirkonna  maaomanikke.

Lisainfo:
Indrek Tamberg, Võru Linnavalitsus, indrek@keskkonnalahendused.ee

Postitatud Lisa kommentaar

LIFE LATESTadapt rahvusvaheline töötuba

LIFE LATESTadapt rahvusvaheline töötuba

24.07.2023

Töötuba toimus 13.-14.06.2023.

1. päev 9.30-17.10 – Sissejuhatus, moderaator: Martinš Grels, MoEPRD; Linnaroheline infrastruktuur – kaardistamine, hindamine ja planeerimine; Linnade rohestamise plaanid, moderaator: Anda Ruskule, Balti Keskkonnafoorum- Läti

2. päev 9.00-16.30 – Linnade Looduspõhised lahendused, moderaatorid: Kristine Kedo/Annija Danenberga, MoEPRD

Asukoht: Keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium, Riia, Läti

Töötoa eesmärk oli toetada teadmiste ja kogemuste edasiandmist kogu Euroopast linna rohelise infrastruktuuri ja kliimaga kohanemise planeerimise vallas ning arutada sobivaid lähenemisviise, mida LIFE LATESTadapt projektis rakendada. Töötoa käigus arutati erinevaid looduspõhiste ja linnade rohestamise projekte, nendega kaasnevaid hüvesid ja probleeme ning toimus ka rühmatöö, mille raames said osalejad välja pakkuda erinevaid ideid, kuidas jõuda looduspõhiste lahendusteni erinevate suurustega kohalikes omavalitsustes ning kuidas oleks võimalik muuta elanike ja omavalitsuste mõtteviisi, et jõutakse nende lahenduste rakendamiseni.

Töötoa programm koosnes:

  • Üldise ülevaate andmine kliimamuutustega kohanemise kavade väljatöötamisest/elluviimisest linnakeskkonnas
  • Erinevates linnades ja valdades kasutatavate praktiliste lahenduste tutvustus
  • Kohakülastus, et uurida linna rohelist infrastruktuuri ja looduspõhiseid lahendusi Riias

Ettekanded on saadaval allpool:

1. päev, 13.06.2023

  2. päev 2, 14.06.2023